вівторок, 9 листопада 2021 р.

Громадянська компетентність. Модуль 0

Йдеться про враження від дистанційного курсу

Що їх, мабуть, було б добре і обговорити, так же? Ну тоді до роботи.

Стривайте, а модуля ж під таким номером нема! Так, дійсно, модуля нема, але є програма відповідного навчального курсу. Яка без сумніву є головним настановчим документом для будь-якого дистанційного курсу з цих питань. І яку варто для почтку в певних важливих фрагментах і зацитувати.

...

Освітня модель, що передбачає розвиток демократичних цінностей, поведінкових настанов, практичних навичок, знань, оволодіння якими дає змогу кожній особистості дієво долучатися до демократії, уналежнює компоненти, задекларовані Рамкою компетентностей для культури демократії Ради Європи як-от:

-          цінності: повага людської гідності й дотримання прав людини; повага культурної багатоманітності; утвердження демократії, справедливості, рівноправності та верховенства права;

-          поведінкові установки: відкритість щодо інших культур, світогляду і звичаїв; повага; громадянська самосвідомість; почуття відповідальності; почуття власної значущості; стійкість перед невизначеністю;

-          практичні навички: здатність до самоосвіти; вміння аналітичного й критичного мислення; вміння слухати; спостережливість; співпереживання; гнучкість і адаптація; комунікабельність; лінгвістичні здатності; вміння спілкуватися різними мовами; готовність до співпраці; здатність розв’язувати конфлікти;

-          знання та їхнє критичне осмислення: самопізнання і критична самооцінка; знання й критичне осмислення мовних стилів у спілкуванні; пізнання світу та його критичне осмислення.

Метою громадянської освіти є:

1)      формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці;

2)      виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, справедливості, неупередженості, рівності;

3)      формування громадянської компетентності учнівської молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію, здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у ­розв’язанні суспільних проблем;

4)      виховання громадянської свідомості особистості, орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття приналежності до свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави;

5)      виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей;

6)      розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності школярів, гнучкості й адаптивності, комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.

 Компетентнісний потенціал курсу (за ключовими компетентностями)

...

5. Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: 

використовувати цифрові технології для пошуку потрібної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування; 

досліджувати суспільні проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами даних, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах; 

створювати вербальні й візуальні (графіки, діаграми, фільми) тексти, мультимедійні презентації та поширювати їх; 

виявляти маніпуляції інформацією у процесі аналізу повідомлень мас-медіа; 

виявляти джерела та авторів інформації, робити коректні посилання.

Ставлення: повага до прав людини в роботі з інформацією, дотримання авторського права.

8. Соціальна та громадянська компетентності

Уміння: активно слухати та спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, релігію, історію, мас-медіа, економіку тощо.

Ставлення: повага до людської гідності, повага до прав людини, визнання цінності демократії, справедливості, рівності й верховенства права; емпатія, відповідальність, активна громадянська позиція.

Громадянська освіта спрямована на формування громадянської компетентності школярів/школярок, зокрема:

-          соціально-комунікативної: вміння й навички спілкування та встановлення конструктивних відносин між людьми, діалогу і громадського обговорення суспільних проблем;

-          інформаційно-медійної: вміння критично мислити; навички пошуку, аналізу та оцінки інформації, критичної оцінки медіаповідомлень на основі аналізу джерел, соціальної ситуації;

-          розв’язання соціальних конфліктів, проблем: уміння розв’язувати соціальні суперечності; формування установки на толерантне розв’язання конфліктів;          

-          відповідального соціального вибору й прийняття рішення: готовність до ухвалення обґрунтованого рішення на основі усвідомленого й виваженого вибору;

-          громадянської участі: установка на відповідальну суспільну діяльність; навички участі в соціальних та по­літичних ­процесах.

Укладачі  програми


Тамара Бакка – доцент факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

Наталія Беца – менеджер проектів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Поліна Вербицька – професор, завідувачка кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка», доктор педагогічних наук.

Оксана Волошенюк – науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, менеджер медіа освітніх програм Академії української преси.

Раїса Євтушенко – головний спеціаліст Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

Тетяна Мелещенко – доцент, заступник декана факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат історичних наук.

Олександр Мокрогуз – доцент, завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук.
 
Олег Муза – професор Академії адвокатури України, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Вікторія Павловська-Кравчук – директор НВК - гімназії «Вересень», м. Харків, кандидат юридичних наук.

Тетяна Ремех – завідувач відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Елла Ситник – вчитель історії та правознавства СШ № 250 м. Київ.

Наталія Ступницька - керівник програми з верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Ольга Педан-Слєпухіна – вчитель-методист з історії СЗШ № 65 м. Львів.

---

І тепер - до Модулю №1.

Немає коментарів:

Дописати коментар